Biuro podróży z Jastrzębia ogłosiło niewypłacalność

Jak podaje Radio 90 biuro podróży STEJA TRAVEL Łukasz Kucierski z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 77 ogłosiło niewypłacalność.

Dnia 18 lipca 2019r. organizator turystyki Łukasz Kucierski poinformował Marszałka Województwa Śląskiego, że z powodu niewypłacalności nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi. Organizator turystyki złożył oświadczenie o niewypłacalności.

Marszałek Województwa Śląskiego uruchamia procedurę wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki niezbędnej na dokonanie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne które nie zostaną zrealizowane.

Z informacji przekazanych przez organizatora za granicą przebywa obecnie 152 podróżnych, w większości dzieci i młodzież na obozach młodzieżowych:

  • w Bułgarii 107 osób
  • w Hiszpanii 45 osób
    Organizator oświadczył, że hotele zostały opłacone do dnia planowanego powrotu, opłacony został transport do kraju. Dzieci i młodzież pozostaną do czasu powrotu do kraju pod opieką kadry wychowawców. Marszałek Województwa Śląskiego pozostaje w stałym kontakcie z pilotami i opiekunami dzieci. Imprezy powinny zakończyć się planowo, zgodnie z umową.

STEJA TRAVEL Łukasz Kucierski posiada dwie gwarancje ubezpieczeniowe w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, udzielone przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Gwarancje obejmują ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie ich obowiązywania: od 01.03.2019 r. do 18.07.2019 r.

Podróżni, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, są uprawnieni do zwrotu całości wpłat gdy impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Zgłoszenie szkody należy kierować bezpośrednio na adres:
AXA UBEZPIECZENIA TUiR SA
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki;
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną
  3. Oświadczenie podróżnego stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
  4. Oświadczenie podróżnego zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z gwarancji ubezpieczeniowej, albo wskazanie innego sposobu wypłaty.

Zgłoszenia podróżnych będą weryfikowane przez gwaranta pod względem zgodności ze stanem faktycznym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego otrzymania. Gwarant poinformuje podróżnego o szczegółowym wyliczeniu należnej kwoty albo poinformuje o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Gwarant powinien dokonać wypłat należnych kwot w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia podróżnemu informacji o wysokości wyliczenia.

W przypadku gdy suma gwarancyjna z gwarancji ubezpieczeniowej okaże się niewystarczająca na dokonanie zwrotu wpłat wszystkim poszkodowanym podróżnym, zgłoszenia zostaną przekazane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego celem kontynuacji wypłaty.

Roszczenia dotyczące reklamacji z tytułu niewłaściwej realizacji imprezy turystycznej nie są objęte gwarancją ubezpieczeniową.

Jeśli podróżny otrzyma zwrot całości lub części kwoty wpłaconej tytułem niezrealizowanej lub przerwanej imprezy turystycznej z innego źródła w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie gwaranta i wycofania roszczenia w całości lub w części odpowiadającej otrzymanemu zwrotowi z innego źródła.

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania gwaranta o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu (np. adres, numer konta, zmiana nazwiska itp.)

źródło: Radio 90 foto: internet