Oddział Pediatryczny WSS nr 2 ciąg dalszy

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jak zapowiadaliśmy nie zaniechaliśmy działań w sprawie opieki pediatrycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Poniżej publikujemy pismo w sprawie  zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Jastrzębie-Zdrój, 28-12-2017 r.

Szanowny Pan
Łukasz KASZA
Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) niżej podpisana grupa radnych wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie: trudnej sytuacji Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. I. Krasickiego 21

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Informacja Marszałka Województwa Śląskiego – przedstawiciela organu właścicielskiego nt. trudnej sytuacji na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21.
4. Informacja Dyrektora WSS nr 2 nt. sytuacji Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21
5. Informacja Prezydenta Miasta ws. Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Wystąpienia pacjentów i ich przedstawicieli.
8. Wystąpienia Radnych – dyskusja.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

UZASADNIENIE

Do Radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój docierają niepokojące informacje od pacjentów i ich przedstawicieli (najczęściej rodziców) o pogarszających się warunkach, a w związku z tym możliwie pogarszającym się poziomie jakości świadczonych usług medycznych poprzez Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, który – z punktu widzenia organizacyjnego – jest wyodrębniony z budynku pozostałej części WSS nr 2 i znajduje się przy ul. Krasickiego 21. Wnioskodawcy wskazują na potrzebę publicznej debaty w przedmiotowej sprawie, oczekując informacji bieżących od przedstawiciela organu właścicielskiego, Prezydenta Miasta. Należy również umożliwić wystąpienia zainteresowanym środowiskom – personelowi, pacjentom, organizacjom pozarządowym, które mają w swych celach statutowych związki z funkcjonowaniem służby zdrowia. Idealnym forum debaty jest sesja Rady Miasta, która może pozwolić na ocenę bieżącej sytuacji i podjęcie stosownych inicjatyw mających na celu zapewnienie właściwej opieki medycznej pacjentom.
W związku z powyższym wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady jest w pełni uzasadniony.

Brak komentarzy.

Leave a comment