Dlaczego wczesne wspomaganie i dlaczego tak wcześnie?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Kiedy rodzi się dziecko wszyscy gratulują, cieszą się. Rodzice powoli
przyzwyczajają się do nowych ról, stają się mamą i tatą, pojawiają się babcie,
dziadkowie, ciocie i wujkowie. Wszyscy pragną, aby mały człowiek był zdrowy i
dobrze się rozwijał.

Czasami jednak dziecko nie rozwija się prawidłowo i poważnie choruje…
W obecnych czasach zdarza się to niestety coraz częściej. Jest to efekt warunków i
środowiska w jakim żyjemy, a dostrzeżenie problemu jest wynikiem zdecydownie
większej wiedzy o procesach i prawidłowościach rozwoju człowieka i większych
możliwości diagnostycznych.

Jeżeli cokolwiek w rozwoju dzieci niepokoi, budzi lęk i niepewność ( choć niestety
często najbliższe otoczenie nie potrafi tego zauważyć), należy natychmiast zwrócić
się do specjalistów, nie czekajcie aż problem sam się rozwiąże.
Problemy same się nie rozwiązują. Powiedzenie ” wszystko będzie dobrze ” jest
frazesem. Czekanie na interwencję psychologa, logopedy lub pedagoga aż do wieku
szkolnego kosztuje zbyt wiele – utrwala niewłaściwe zachowania dziecka i nasila
niekorzystne postawy rodziców.

Galeria FOTO

Brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić, lub nawet uniemożliwić
rozwój dziecka. Zbyt późne podjęcie działań naprawczych często prowadzi do
powstawania i utrwalania nieprawidłowych wzorców zachowań, które w późniejszym
okresie jest ciężko wyeliminować i które ważą na funkcjonowaniu w środowisku.
Dla prawidłowego rozwoju dziecka najważniejsze są pierwsze lata życia, ponieważ
równocześnie z dojrzewaniem układu nerwowego, następuje rozwój wszystkich
funkcji psychofizycznych dziecka. Od momentu urodzenia, do podjęcia nauki w
szkole dziecko zdobywa umiejętności społeczne, emocjonalne, językowe i
poznawcze, które okazują się niezbędne w toku dalszej edukacji, warunkując
możliwość samodzielnego prawidłowego funkcjonowania w dorosłości.
Dla rozwoju dziecka ważne jest, aby pomoc była udzielona jak najwcześniej – jeśli zajdzie taka potrzeba, nawet już w wieku niemowlęcym. Dzięki wczesnemu
wspomaganiu rozwoju, nawet jeśli nie da się całkowicie wyeliminować
niepełnosprawności, to w znacznym stopniu udaje się zapobiegać jej negatywnym
skutkom.

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju
ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i
lepszej jakości życia w okresie dorosłości .
W odpowiedzi na potrzeby społeczne miasta Jastrzębie- Zdrój w 2002 roku
powstała Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia „Centrum Logopedyczne.”
Początkowo podstawowym i w zasadzie jedynym zakresem działań P oradni była
diagnoza i terapia logopedyczna. Ze względu na wysoką skuteczność terapeutyczną
Model Diagnostyczno- Terapeutyczny autorstwa Jolanty Falany – Kozłowskiej dość
szybko przyjął się w lokalnym środowisku i zaczął rozprzestrzeniać stopniowo na
całą Polskę poprzez raczkujący wówczas blok szkoleniowy.
W 2013 roku powstało Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego, które z
biegiem czasu przekształciło się w przedszkole z oddziałami integracyjnymi a
obecnie również z oddziałami specjalnymi.

Należy zaznaczyć, że przedszkole jest całkowicie bezpłatne dla dzieci z
orzeczeniami, co nie jest bez znaczenia dla R odziców dzieci niepełnosprawnych,
którzy mają i tak kolosalne wydatki związane z rehabilitacją swoich dzieci.
Od stycznia 2014 roku Poradnia i Przedszkole Centrum Logopedycznego prowadzą
nieodpłatnie Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci z problemami rozwojowymi
w przedziale wiekowym od zera do momentu podjęcia obowiązku szkolnego.
Pierwotnie Poradnia mieściła się przy ulicy Beskidzkiej i z tą lokalizacją nadal
jesteśmy kojarzeni, choć aktualnie główna siedziba znajduje się na ulicy
1 Maja 13A.

Głównym celem i zadaniem P oradni jest objęcie opieką i terapią najmłodszych dzieci
(od 0-3 r.ż.) oraz uświadamianie R odziców, jak ważne jest to, aby jak najwcześniej
rozpocząć usprawnianie. M ałe dzieci są bardziej podatne na stosowane programy
rehabilitacyjne oraz czynią szybsze postępy.​
Ważną kwestią jest również to, aby terapię realizować w naturalnym środowisku
dziecka (dom rodzinny, żłobek, przedszkole, domy dziecka, ośrodki szkolno-
wychowawcze, rodziny zastępcze oraz inne miejsca ( placówki) sprawujące
wielogodzinną opiekę nad dzieckiem). Dla małych dzieci pozostających pod opieką
tych placówek jest to w zasadzie jedyna forma pomocy, jaką dziecko może
otrzymać.

Z uwagi na pracę zawodową rodziców ( 8 – 10 godzin dziennie) – szczególnie matek
to własnie żłobek, klub małego dziecka, przedszkole itp jest naturalnym
środowiskiem dziecka, gdzie dokonuje się proces jego rozwoju i socjalizacji.
Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach jest posiadanie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju, która powinna być wydawana wszystkim
dzieciom, potrzebującym tego typu zajęć, nie tylko takim u których
niepełnosprawność jest zauważalna „gołym okiem ” (np. osoby na wózkach
inwalidzkich), ale również takim, których rozwój psychoruchowy jest zaburzony,
nieharmonijny czy opóźniony, aby w przyszłości nie skutkowało to ograniczeniami w
zakresie sprawności fizycznej, psychicznej lub umysłowej uniemożliwiającymi życie
codzienne, naukę oraz pracę ( niepełnosprawność).
Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego samodzielności, dojrzałości do
nauki w szkole, efektywności tej nauki i późniejszym funkcjonowaniu jako
człowieka dorosłego. To okres najważniejszy będący fundamentem całego
póżniejszego życia.
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia „Centrum Logopedyczne jest jednym z
podmiotów realizujących WWRDZ na terenie miasta Jastrzębie- Zdrój. Zatrudnia
wykwalifikowaną kadrę ( logopedzi/neurologopedzi, pedagodzy,
oligofrenopedagodzy, surdopedagog, fizjoterapeuta, pedagog wczesnego
wspomagania) specjalizującą się w diagnozie i terapii małych dzieci.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. W zasadzie terapia odbywa się
indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Jednak w celu rozwoju kompetencji
społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w
życiu społecznym, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone​
w grupie dzieci z z udziałem ich rodzin lub innych dzieci.
Nakłady na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mogą przyczynić się do
ograniczenia w przyszłości wydatków na opiekę zdrowotną, opiekę i świadczenia
socjalne dla niesprawnych, niezaradnych, niewykształconych oraz
nieprzystosowanych społecznie dorosłych osób niepełnosprawnych .

Reasumując: Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania
naprawcze, stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla
dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie.
Czy możemy sobie zatem pozwolić na to, aby uniemożliwić lub ograniczać
naszym dzieciom dostępność do takiego typu zajęć? Odpowiedzmy sobie sami na
to pytanie zgodnie z własnym sumieniem.
Dyrektorzy d/s pedagogicznych
Monika Nawrocka – Matera
Patrycja Kwintal
oligofrenopedagog, neurologpeda,
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Bogumiła Karasek – Sajbor

Brak komentarzy.

Leave a comment