NIEBEZPIECZNE ZNALEZISKO W JASTRZĘBIU

NIEBEZPIECZNE ZNALEZISKO W JASTRZĘBIU

Patrol saperski z gliwickiej jednostki wojskowej przejął wczoraj odnaleziony niewybuch. O niecodziennym znalezisku stróżów prawa powiadomił mieszkaniec miasta, który podczas prac ziemnych znalazł pocisk. Ładunek zabezpieczali policjanci jastrzębskiego wydziału prewencji. Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę.

Dyżurny jastrzębskiej komendy przyjął zgłoszenie o niecodziennym i niebezpiecznym znalezisku. Mieszkaniec Jastrzębia podczas prac ziemnych zauważył pocisk. Na miejsce został skierowany policyjny pirotechnik, który potwierdził, że jest to niewybuch-granat moździerzowy, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Teren, na którym znajdował się niewybuch, zabezpieczali mundurowi. Dzisiaj znalezisko zostało przekazane saperom wojskowym, którzy zajęli się jego neutralizacją. Obyło się bez ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków oraz zamykania dróg.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia niebezpiecznego ładunku w postaci niewybuchu lub niewypału.
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:
• zapalniki,
• pociski,
• bomby lotnicze,
• naboje artyleryjskie i karabinowe,
• granaty,
• miny wszelkich typów,
• ładunki materiałów wybuchowych,
• złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia, materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można:
• płyn łatwopalny, żrący i trujący,
• zawartość butli stalowych, gaśnic,
• resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej
Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji, ale również, oprócz środków bojowych, mogą to być też cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje się czasami także przedmioty, które mogą detonować, mimo że pierwotnie nie były do tego przeznaczone. Niewybuchem jest np. poduszka powietrzna z rozbitego samochodu, która nie zadziałała i dlatego w każdej chwili może eksplodować.
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu:
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!
Zasady zgłoszeń:
W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić: tel. 112, policję -997, straż pożarną- 998, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) – tel. 112
Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu policji:

  • opis przedmiotu (długość, średnica);
  • dokładne miejsce i data wykrycia;
  • dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.
Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.
Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

  1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
  2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
  3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
  4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
  5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
  6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

źródło: Policja Jastrzębie

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *