Konsultacje w sprawie zmian nazw ulic podlegających „dekomunizacji”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

We wrześniu weszła w życie ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Z przepisów ustawy wynika, że w Jastrzębiu-Zdroju zmiany nazwy wymagają ulice: Świerczewskiego, Pawła Findera, Hanki Sawickiej i Józefa Wieczorka. Szczególne okoliczności planowanych zmian wymagają, przed podjęciem wiążących decyzji, wysłuchania głosu opinii społecznej, zwłaszcza mieszkańców wymienionych ulic.

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat propozycji nowych nazw ulic za pośrednictwem internetowej platformy konsultacyjnej http://www.konsultacje.jastrzebie.pl/consultations/show?id=109

 

Od dłuższego czasu władze miasta miały świadomość konieczności i zasadności zmiany kontrowersyjnych patronów, którzy nie zostali objęci na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. kompleksową weryfikacją w duchu następujących wówczas przemian ustrojowych. Urząd Miasta był także adresatem wystąpień różnych osób i organizacji społecznych, domagających się ostatecznego odcięcia się od niechlubnej przeszłości i zaprzestania jej promowania poprzez funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wymienionych wyżej nazw. Zasadniczym powodem niepodjęcia dotychczas zmiany z urzędu była perspektywa uciążliwych konsekwencji zmian adresowych dotyczących mieszkańców tych ulic, zwłaszcza osób lub firm prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie monitorowane były prace parlamentarne nad ustawą „dekomunizacyjną”, która swoimi zapisami miała minimalizować społeczne skutki regulacji. Powołując się na petycję złożoną w 2009 r. przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój (uchwała nr XLII/563/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wystąpienia z apelem o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów), Senat RP wniósł w 2013 r. projekt ustawy do Sejmu. Zgodnie z oczekiwaniami, z art. 5 ust. 2 uchwalonej ustawy wynika, że Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

 

W celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy podjęte zostały odpowiednie działania urzędowe. Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków, kierując się założeniem, że nowe nazwy powinny być zgodne z duchem ustawy „dekomunizacyjnej”, przy tym możliwie neutralne, a jednocześnie – w miarę możliwości – zbieżne z charakterem nazw już istniejących w sąsiedztwie, po analizie złożonych dotychczas propozycji, w tym własnych, zarekomendował następujące:

 

– w miejsce ul. Świerczewskiego, dla podkreślenia wartości, jaką jest niepodległość ojczyzny, proponuje się nazwę ul. Niepodległości. Istotny jest przy tym fakt lokalizacji Pomnika Niepodległości przy skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego i Pszczyńskiej, w pobliżu miejsca, w którym 4 lipca 1922 r. mieszkańcy Bzia witali Wojsko Polskie, przynoszące wolność. W tym miejscu odbywają się coroczne uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości;

 

– odpowiednim patronem w miejsce Pawła Findera byłby Józef Rymer – jeden z przywódców III powstania śląskiego, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, mianowany w 1922 r. pierwszym wojewodą śląskim. Sąsiednim ulicom patronują już działacze niepodległościowi i społeczni związani z Górnym Śląskiem: Michał Grażyński, Maciej Mielżyński, Józef Lompa czy Juliusz Ligoń;

 

– dla właściwego uhonorowania żołnierzy podziemia antykomunistycznego proponuje się zmienić nazwę ul. Hanki Sawickiej na ul. Żołnierzy Niezłomnych. Użycie w nazwie ulicy formuły „Żołnierze Niezłomni” zamiast pojawiającej się także propozycji „Żołnierze Wyklęci”, zdaniem Zespołu, jest trafniejsze i bardziej uniwersalne, gdyż wywołuje skojarzenia o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym w stosunku do niezwyciężonych żołnierzy powojennego podziemia;

 

– ul. Józefa Wieczorka przemianować na ul. gen. Władysława Andersa – wybitnego Polaka, dowódcę Armii Polskiej na Wschodzie, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-45, następcę Prezydenta RP w latach 1950–1954.

 

Nazwy o takim brzmieniu dobrze korespondują z nazwami większości ulic w sąsiedztwie, to jest: Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Ofiar Faszyzmu.

 

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat przedstawionych propozycji, także do ewentualnego wskazywania własnych wniosków wraz z uzasadnieniem. Po zakończeniu konsultacji, ich rezultaty zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Zespół do spraw Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków, a następnie odpowiednio wzięte pod uwagę przy opracowaniu projektu uchwały Rady Miasta w sprawie konsultowanych zmian nazw.

Brak komentarzy.

Leave a comment