„O krok do przodu” z Klubem Integracji Społecznej

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

We wtorkowe przedpołudnie 16 lutego 2016 roku oficjalnie otwarto w Jastrzębiu-Zdroju Klub Integracji Społecznej, w skrócie KIS.

W spotkaniu wzięli udział między innymi wiceprezydent miasta Janusz Buda, dyrektor OPS pani Teresa Jachimowska, wicedyrektor OPS pani Teresa Bac, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości pani Beata Olszok, panie reprezantujące Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” wraz z panią prezes Renatą Gibas (a jednocześnie zastępcą kierownika KIS), pracownicy OPS, koordynator projektu pani Halina Hanzlik-Grabiec, Agata Osiadły pracownik socjalny, kierownik Klubu Integracji Społecznej, która reprezentuje Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” Agnieszka Piechaczek.

– KIS to takie miejsce, którego u nas na terenie naszego miasta jeszcze do tej pory nie było, chcemy rozpocząć działania, których jeszcze w mieście nikt nie próbował – mówi pani dyrektor OPS Teresa Jachimowska.

Klub powstał dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i w ramach projeku beneficjentem jest miasto Jastrzębie-Zdrój, realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju a partnerem projektu jest Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”. Stowarzyszenie „Otwarte drzwi” zostało wyłonione na partnera projektu w drodze konkursu. 18 grudnia 2015 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projeku pod nazwą „O krok do przodu”. Projekt będzie realizowany od sierpnia 2015 do grudnia 2017 roku. W tym okresie jest do rozdysponowania 1,323 000 z czego 85% stanowią środki unijne czyli 1, 125 000 a pozostałe 15% jest wkładem własnym naszego miasta. Całość projektu jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010).

Głównym celem projektu „O krok do przodu” są kompleksowe działania dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieaktywnych zawowodo, znajdujących się w trudnej sytuacji, po to by zwiększyć ich zdolność do zatrudnienia, do odnalezienia się na otwartym rynku pracy i wzmocnić ich społecznie – tłumaczy Halina Hanzlik – Grabiec.

8

W ramach projektu, działania będą skierowane dla 110 uczestników. W tym celu zostaną podpisane kontrakty socjalne, żeby zobligować uczestników do pracy z Klubem. 96 uczestników to mają być osoby bezrobotne, 10% uczestników będzie osobami niepełnosprawnymi. Projekt będzie też skierowany dla matek, które samotnie wychowywują dzieci, dla mężczyzn bezdomnych, którzy znajdują się w noclegowni przy ulicy Wodzisławskiej.

– Chcielibyśmy żeby w naszym Klubie osoby się spotykały, żeby było to dla nich takie miejsce gdzie znajdą wsparcie i psychologiczne i doradztwo zawodowe i prawnicze, i żeby osoby zawsze wiedziały, że tutaj zostaną wysłuchane i otrzymają tą pomoc, taką niezbędną do tego żeby iść dalej, żeby się usamodzielnić i żeby móc stanąć na własnych nogach – tłumaczy koordynator pani Halina Hanzlik – Grabiec.

W ramach projektu zostaną zatrudnieni między innymi: asystent osób niepełnosrawnych czy terapeuta uzależnień.
Każdy z uczestników będzie miał prawo skorzystania z pomocy socjalnej, będzie miał dostęp do materiałów szkoleniowych, będzie miał również zapewnioną opiekę dla dzieci, jeśli zajdzie taka potrzeba (transport dzieci, wyżywienie w przedszkolu).

KIS to jednostka, której celem jest przede wszystkim udzielenie pomocy osobom indywidualnym jak również udzielenie wsparcia ich rodzinom w podtrzymaniu umiejętności i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Integrowanie sie osób o podobnych trudnościach, problemach społecznych, czyli typowo taki klub gdzie uczestnicy będą wymieniać się doświadczeniami ale zarazem będą mogli uzyskać wsparcie od kompetentnych osób – wyjaśnia kierownik klubu pani Agnieszka Piechaczek.

9

Zadania:
– reitegracja społeczna i zawodowa
– prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego
– organiziowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym
– prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej
– integracja działań w lokalnej społeczności
– opracowywanie i realizacja programów pomocowych
– współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań

W ramach prowadzonych zajęć przewiduje sie następujące zajęcia: odbudowanie i podtrzymywanie wśród uczestników umiejętności takich jak uczestniczenie w życiu społecznym, lokalnym, pełnienie ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania czy też pobytu. W ramach reintegracji będą przeprowadzane również zajęcia indywidualne z psychologiem, bedą odbywać się treningi umiejętności społecznych a także będzie można uzyskać wsparcie z zakresu podniesienia kompetencji życiowych. Będą odbywały się również różnego rodzaju warsztaty np. tak zwane „Nowy Ty, Nowa Ja” gdzie uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z emocjami, tzw. trening wyrażania emocji, który może przydać się do autoprezentacji. Treningi zarządzania czasem i budżetem domowym. Na zajęciach będą również propagowane aktywne formy spędzania czasu wolnego jak wyjścia do kina czy różne wyjazdy. Będzie miejsce również na zajęcia artystyczne, kiermasze świąteczne.

KIS przewiduje również otwarcie grup wsparcia np. dla dzieci z autyzmem, czy z FAS-em. Będą organizowane różnego rodzaju turnusy rehabilitacyjne.

Spotkania indywidualne w KIS będą nakierowane na diagnozę, sprawdzanie predyspozycji zawodowych, pomoc w określeniu mocnych ale i też słabszych stron danej osoby.
Celem doradztwa realizowanego w formie zajęć grupowych będzie nabywanie przez uczestników kompetencji, które są potrzebne do poruszania się na współczesnym rynku pracy. W dalszej kolejności będą odbywały się zajęcia z psychologiem. Tutaj zapoznają się z metodami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie z emocjami, asertywności. Odbędą się także zajęcia z animatorem aby pokazać uczestnikom, że wolny czas można również spędzać w sposób twórczy.

W ramach reintegracji zawodowej, między innymi będą odbywać się konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, będzie też wypracowanie indywidualnego planu działania, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z przedsiębiorczości, obsługa komputera, szkolenia zawodowe w zależności od predyspozycji i potrzeb jak również oganizacja staży zawodowych.

Kto może korzystać ze wpsarcia KIS-u?
Uczestnictwo jest dobrowolne a osoby muszą podpisać regulamin. Uczestnik KIS-u jest zobowiązany do podpisania kontraktu socjalnego i przestrzegania go. – Osobami korzystającymi ze wpsarcia KISu w szczególności mogą być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które będą się charakteryzowały niskim wykształceniem (podstawowym czy zawodowym) jak również brakiem umiejętności społecznych i zawodowych. Uczestnikami również mogą być osoby, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, które znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo; osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci i osoby niekatywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej, osoby usamodzielniane czyli młodzież z ośrodków wychowawczych jak i socjoterapii a także osoby niepełnosprawne – wyjaśnia kierownik KIS-u pani Agnieszka Piechaczek.

Kadrę KISu stanowią certyfikowani specjaliści: trenerzy, szkoleniowcy, psychoterapeuci. Nad działaniami Klubu nadzór sprawuje przede wszystkim Zarząd Jastrzębskiego Stowarzyszenia „Otwarte drzwi” a nad całością zadań nadzór sprawuje dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju pani Teresa Jachimowska.

Wskaźniki do osiągnięcia w projekcie z których KIS będzie rozliczany przez Urząd Marszałkowski:
– objęcie wsparciem 110 osób z czego 11 uczestników to muszą być osoby niepełnsprawne
– KIS musi również udowodnić, że 39 uczestników uzyskało kwalifikacje zawodowe czyli zdało egzamin, podniosło swoje uprawnienia, możliwości na rynku pracy
– spośród tych 110 osób, 28 osób musi być aktywnych, musi znaleźć się na otrwartym rynku pracy, musi poszukiwać, musi wiedzieć jak wyjść do pracodawcy,
– 19 osób musi znaleźć zatrudnienie.

4

Na koniec spotkania głos zabrał wiceprezydent Janusz Buda – Jest to bardzo ważne miejsce. Do tej pory w mieście funkcjonowały takie instytucje jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy Powiatowy Urząd Pracy, ale brakowało elementu, jakim jest Klub Integracji Społecznej, gdzie osoby, które są trwale dotknięte bezrobociem, niepełnosprawnością bądź różnymi innymi problemami życiowymi będą mogły odzyskać wiarę w siebie i może zmienić swoje życie. Jest to kolejny etap, taka cegiełka w budowaniu tego domu – miasto Jastrzębie gdzie wszyscy mają się dobrze czuć, żeby to było miasto gdzie nie tylko osoby, które mają pracę, piękne domy dobrze sie czuły ale każda jedna osoba, która jest mieszkańcem naszego miasta, żeby wiedziała, że może liczyć na pomoc w każdym zakresie.

Adres siedziby KIS:
ul. Wrzosowa 4-8-12
czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

12 13 14 6

Brak komentarzy.

Leave a comment