Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków do Urzędu Miasta.

Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty zamierza sprzedać lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w krótszym terminie. Za wydanie zaświadczenia na wniosek pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 50,00 zł – płatna w pokoju 256B.

Wniosek dla nieruch. mieszkan.

Ø Odpłatność za przekształcenie to opłata w takiej samej wysokości, jak dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste, płatna przez kolejne 20 lat.

Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się do 29 lutego 2020 roku – wyjątek!

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się do 31 marca 2020 roku.

 Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Urząd Miasta będzie wysyłał dla wszystkich uprawnionych oraz do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.

 Bonifikaty – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu SKARBU PAŃSTWA osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym (lokale mieszkalne ze SM „JAS-MOS”, SM „NOWA” oraz GSBM im. Stanisława Staszica – tylko lokale mieszkalne przy ul. 11 Listopada oraz Broniewskiego), przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

info nadesłane

Komentarze są wyłączone.