Sesja Rady Miasta – Transmisja na żywo 28 maja br.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Zapraszamy na transmisję na żywo na naszej stronie. 28 maja 2015 r. odbędzie się X sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie X sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6. Informacja Prezydenta Miasta.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok – absolutorium
– sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
– sprawozdanie finansowe miasta,
– informacja o stanie mienia komunalnego miasta,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
– referat Komisji Skarbu,
– stanowisko Komisji Rewizyjnej,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– wystąpienia klubowe,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2014 rok:
– Gospodarki Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w sprawie dochodów i wydatków – rozdział 92116 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju – wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dotacji za III kwartał 2014r.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej miasta Jastrzębie-Zdrój, w Szkole Podstawowej Nr 16.
13.Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie obrad sesji.

Brak komentarzy.

Leave a comment