„W drodze ku przyszłości”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
 

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że od września Politechnika Śląska uruchamia ogólnopolskie licea akademickie w Gliwicach i Rybniku. Prezentacja projektu i spotkanie z dyrektorami placówek odbędzie się 14 lutego 2018 r. w Rybniku na terenie kampusu przy ul. Rudzkiej 13 (bud. E).
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

KONFERENCJA

Politechnika Śląska i Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku organizują  konferencję „W drodze ku przyszłości – nauka jako inwestycja w jakość”.
Program konferencji:
– Wystąpienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka
-Prezentacja „Szkoły akademickie na świecie i w Polsce”
– Pokazowe zajęcia z fizyki, chemii, matematyki i informatyki prowadzone przez pracowników
Politechniki Śląskiej – nauczycieli w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
-Dyskusja i wręczenie certyfikatów uczestnictwa
Konferencja odbędzie się w dniu 14 lutego 2018r. o godz. 13.00 w budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Rudzkiej 13 (bud. E) w Rybniku.

SZKOŁA
Akademickie Licea Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku i Gliwicach
to szkoły publiczne (niepłatne) , nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest uchwała Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”.
Poprzez utworzenie Akademickich Liceów Ogólnokształcących w Gliwicach i w Rybniku Politechnika Śląska otwiera drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły średniej. W mury Politechniki zawitają młodzi ludzie, którzy będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich, w pracowniach i laboratoriach odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.
Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.
Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Śląskiej, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.
Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na
współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.
Celem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest umożliwienie uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.

Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział
w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

PROFILE
Profil politechniczny już od pierwszej klasy kładzie nacisk na przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę oraz chemię, które stanowią po ukończeniu liceum podstawę przyjęcia na większość wydziałów Politechniki Śląskiej.
Zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają również doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową. Zajęcia realizowane są częściowo w grupach, co umożliwi pracę w laboratoriach politechnicznych.
Poszerzenie podstaw programowych pozwoli naszych uczniom na kompleksowe przygotowywanie się do udziału w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych.
W ramach innowacji dydaktycznej planowany jest dodatkowy blok zajęć programowania oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu naukowym.
Profil architektoniczny skupia się na kompleksowym przygotowaniu uczniów do studiów na kierunku architektonicznym bądź budownictwa.
Kształcenie na tym profilu będzie biegło dwutorowo skupiając się na matematyce, jako na
przedmiocie wiodącym oraz na pakiecie przedmiotów uzupełniających takich jak rysunek czy historia architektury.
Na tym profilu również zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, którzy posiadają doświadczenie pracy z młodzieżą szkolną, w oparciu o programy autorskie poszerzające podstawę programową z matematyki. W ramach innowacji dydaktycznej planowany jest dodatkowy blok zajęć z zakresu rysunku oraz poszerzenie zajęć językowych o moduł języka angielskiego w zastosowaniu architektonicznym.

REKRUTACJA
Akademickie Licea Ogólnokształcące będą prowadzić rekrutację na rok szkolny 2018/2019 w ramach ogólnego systemu elektronicznego dla szkół publicznych województwa śląskiego.
Rekrutacja będzie prowadzona w każdej ze szkół do dwóch oddziałów: o profilu politechnicznym oraz o profilu architektonicznym.
Limit przyjęcia dla każdego oddziału wynosi 25 miejsc.
Szczegółowe zasady, regulamin i harmonogram rekrutacji zostaną zamieszczone po opublikowaniu postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty – przewidywany czas: kwiecień 2018r.

Lokalizacja
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rybniku: ul. Rudzka 13 (budynek E)
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach: ul. Ks. Marcina Strzody 10
Informacje:
promocja@polsl.pl

Źródło: Marek Cieśliński Biuro Promocji Politechniki Śląskiej

zaproszenie

1 komentarz

  1. Zbędny twór mający na celu wykorzystanie potencjału wykładowców. Pożytek mizerniutki i mało chętnych na takie coś.

Leave a comment