Aktywizacja osób bezrobotnych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

„Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Staże będą organizowane w szczególności u organizatorów, którzy deklarują zatrudnienie po zakończonym stażu na okres min. 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia na okres min.3 miesięcy o wartości umowy równiej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne – powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
osoby powyżej 50 roku życia,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne (ponad 12 miesięcy)
osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego), spełniające warunki projektu.

Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 33.”
Pozdrawiam serdecznie Agnieszka Rymarczuk
Specjalista ds. programów

Dział Promocji i Wsparcia Zatrudnienia
Stanowisko ds. Marketingu i Programów Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 475 30 12 wewn. 52
www.pupjastrzebie.pl

fundusze europejskie

Komentarze są wyłączone.