„Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie”

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

IV MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie” – 7 maja 2015 r. (czwartek), kino „Centrum” godz. 9.30

Regulamin

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Kontynuując i co roku poszerzając ofertę działań profilaktycznych, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, przy współpracy Publicznego Przedszkola nr 11 organizuje przygotowany specjalnie dla wychowanków jastrzębskich przedszkoli: IV MIEJSKI KONKURS PROFILAKTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI.
Konkurs jest zwieńczeniem spotkań ze Strażnikiem Miejskim, dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci na co dzień, obejmujących m.in. bezpieczeństwo na drodze, właściwe zachowania podczas kontaktu z obcym człowiekiem, właściwe reakcje podczas spotkania nieznanego zwierzęcia, znajomości numerów alarmowych, korzyści płynących z noszenia odblasków, itp. Przedsięwzięcie to dostosowane do wieku dzieci, wypełnia założenia profilaktyki pierwszorzędowej, skupiając się jednocześnie na edukacji prozdrowotnej, informacji oraz wykształceniu w najmłodszych mieszkańcach bezpiecznych nawyków i zachowań. Konkurs wpisuje się w podstawę programową wychowania przedszkolnego.
II. CELE
a) Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, pomocy i wrażliwości na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka,
b) Kreowanie aktywnych postaw i współpracy dzieci ze środowiskiem lokalnym,
c) Edukacja dzieci w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku,
d) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych: reagowanie w sytuacjach zagrożenia, orientacja w bezpiecznym poruszaniu się po drodze i korzystaniu ze środków transportu, świadomość zagrożeń płynących ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt, świadomość możliwości uzyskania pomocy i umiejętność poproszenia o nią, znajomość podstawowych numerów alarmowych,
e) Dbałość o swoje zdrowie, promowanie zdrowego stylu życia,
f) Umiejętność właściwego zachowania się na scenie, przedstawieniu, w kinie,
g) Umiejętność odegrania ról w zabawach parateatralnych poprzez posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem, a także rekwizytami,
h) Umiejętność wykorzystania różnych form aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
III. UCZESTNICY, MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
IV Miejski Konkurs Profilaktyczny Dla Przedszkoli odbędzie się w kinie Centrum w dniu 7 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 9.30 jako Mała forma teatralna (muzyczno-taneczno-słowna)
a) W konkurencji bierze udział pięcioosobowy zespół przedszkolaków z każdego zgłoszonego przedszkola,
b) Zadaniem zespołu jest prezentacja w formie show, tanecznej, śpiewanej lub innej formie teatralnej przedstawienia promującego bezpieczeństwo i zdrowy styl życia,
c) Każde przedszkole zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ram czasowych: max 3 min. na przygotowanie się oraz 5 minut na występ (ramy czasowe wprowadzone są celem usprawnienia przebiegu konkursu),
d) Występy oceniane są w skali 15 punktowej:
0–5 pkt. aspekt artystyczny
0–5 pkt. aspekt profilaktyczny
1.5 pkt. zgodność z tematem
IV. NAGRODY
a) Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się bezpośrednio po wszystkich występach i krótkiej naradzie jury w Kinie Centrum w dniu 7 maja 2015 r.
b) Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma nagrodę pocieszenia (5 dzieci z każdego przedszkola),
c) Za zajęcie miejsca I – III w „IV Miejskim Konkursie Profilaktycznym Dla Przedszkoli” zwycięskie przedszkola otrzymają puchary, a uczestniczące dzieci – nagrodę rzeczową. W przypadku jednakowej liczby punktów, ostateczną decyzję podejmuje jury konkursu.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (str. 4) do dnia 14 kwietnia 2015 r. na adres:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wydział Straż Miejska pok. 10A, 8A lub Wydział Edukacji pok. 403 A
Al. Piłsudskiego 60
44.335 Jastrzębie-Zdrój

W przypadku pytań można dzwonić: 32 4785 348; 32 4785 187

b) Regulamin Konkursu i załączniki dostępne są na stronie internetowej http://www.jastrzebie.pl/nasze-miasto/straz-miejska oraz w Wydziale Edukacji UM Jastrzębie-Zdrój (pokój 403 A),
c) Decyzję o klasyfikacji Przedszkola podejmuje Komisja Konkursowa,
d) Zespoły oraz przybyłe przedszkolaki dopingujące swoich kolegów w kinie Centrum powinny mieć odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczestników,
e) Podczas trwania Konkursu nauczyciele – opiekunowie są odpowiedzialni za grupę dzieci, z którą przybyli,
f) Z każdego przedszkola powinna przybyć jedna grupa kibiców (ok. 25 osób),
g) Liczba uczestników pozostaje niezmienna, co związane jest z ilością zakupionych nagród. W sytuacjach nieprzewidzianych (np. choroba itp.) dopuszcza się możliwość zmiany występującego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora,
b) W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji,
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści regulaminu,
d) Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Aleksander Kaszak

Koordynator ds. profilaktyki
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju

foto. PP 20 Jastrzębie

Brak komentarzy.

Leave a comment