Pieniądze dla Jastrzębia-Zdroju na poprawę jakości kształcenia

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17, dla poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Osiem projektów Miasta Jastrzębie-Zdrój spełniło kryteria i uzyskało wymaganą liczbę punktów do dofinansowania.

 

Są to następujące projekty:

  1. Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 341 095,61 zł).
  2. Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu” (dofinansowanie 786 029,07 zł).
  3. „Nauka dla sportu” – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 387 842,62 zł).
  4. Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 326 771,20 zł).
  5. „Projektuj, graj i eksperymentuj – świat nauki w szkole średniej” – zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery (dofinansowanie 323 041,82 zł).
  6. Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości – zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 384 714,45 zł).
  7. „10-tka na miarę możliwości” – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju (dofinansowanie 369 652,50 zł).
  8. „Szkoła równych szans – docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania” – poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 370 541,82 zł).

 

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych, prowadząca do zwiększenia bądź wyrównania szans edukacyjnych uczniów. Służyć temu mają zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dydaktyczne dla uczniów zdolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oprócz tego młodzi ludzie będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, a szkoły doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia ICT.

Projekty będą realizowane od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r.

Projekty finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój (10%).

Komentarze są wyłączone.