Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli przeprowadzona zostanie w terminie od 3 do 6 kwietnia.

Strona rekrutacji uzupełniającej: https://uzupelniajaca-jastrzebie-zdroj.nabory.pl/

Liczba wolnych miejsc widoczna w ofercie placówki na stronie dla rodzica zmienia się w sposób dynamiczny (każdy nowo przyjęty kandydat pomniejsza widoczną liczbę wolnych miejsc).

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na podstawie wniosków potwierdzonych w placówkach (wprowadzanie wniosków przez rodziców). Należy wprowadzać wnioski na nowej stronie analogicznie do rekrutacji podstawowej. Nie będą jednak wykonywane obliczenia przez system. To placówki samodzielnie będą decydować, którzy kandydaci zostaną przyjęci.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują przedszkole pierwszego wyboru według swoich preferencji.
 • Po wydrukowaniu 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Placówki pierwszego wyboru po przyniesieniu przez rodzica wersji papierowej wniosku wydrukowanego z systemu, potwierdzają jego poprawność analogicznie do rekrutacji podstawowej.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.
 • Placówki same decydują o przyjęciu wybranych dzieci poprzez dodanie ich do listy przyjętych.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, które automatycznie wydrukują się wraz z wnioskiem.
 • Rodzice rejestrują wnioski w systemie, bez względu na to czy brali wcześniej udział w rekrutacji podstawowej.
 • System nie pozwoli na wprowadzenie wniosków dla dzieci, które zostały już przyjęte do jakiejś placówki w rekrutacji podstawowej.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują deklarację woli, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisanie deklaracji następuje zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 • Podpisanie deklaracji jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Brak komentarzy.

Leave a comment