Sesja absolutoryjna-transmisja live

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W czwartek, 24 maja odbędzie się VIII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VIII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w 2017r. oraz aktów prawa miejscowego.

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2018r. oraz aktów prawa miejscowego.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

· sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2017 rok,

· sprawozdanie finansowe miasta,

· informacja o stanie mienia komunalnego miasta,

· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

· referat Komisji Skarbu,

· stanowisko Komisji Rewizyjnej,

· opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

· wystąpienia klubowe,

· dyskusja,

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 217 rok,
· podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.


10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2017 rok:

– Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

– Rewizyjnej.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji

Brak komentarzy.

Leave a comment