Zapisz dziecko do przedszkola

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W tym roku zapisy dzieci do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju będą prowadzone wyłącznie w systemie elektronicznym NABO. Wnioski będzie można składać od 5 do 23 lutego. Logowanie do systemu odbywa się przez stronę: jastrzebie-zdroj.nabory.pl

http://www.jastrzebie-zdroj.nabory.plNa tej stronie znajdują się również oferty placówek, dokładny opis przedszkoli oraz elektroniczny wniosek. Wypełnienie wniosku elektronicznego jest równoznaczne z zalogowaniem się do systemu NABO.

Pamiętaj! Deklaracji NIE składasz w systemie. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że złożysz pisemną deklarację woli kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu.

Rekrutacja obejmuje 22 publiczne przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach ściśle określonych w harmonogramie.
 2. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na przyjęcie dzieci.
 3. Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci mieszkające w Jastrzębiu-Zdroju tj.:
 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora przedszkola. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują przedszkole pierwszego wyboru według swoich preferencji.
 • Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z dostępu do komputera i Internetu:
  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  • drukują 2 egzemplarze wypełnionego wniosku i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów które automatycznie wydrukują się wraz ze wnioskiem.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej ze składania fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych we wniosku, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone odpowiednim oświadczenie.
 • Kolejność przyjęć komisja ustala na podstawie spełnianych przez dziecko kryteriów kwalifikacyjnych:
  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XXIII.215.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 19 grudnia 2017 r. kryteria miejskie.
  • w przypadku uzyskania w pierwszym i drugim etapie równorzędnych wyników a przedszkole dysponuje mniejszą ilością miejsc niż kandydatów wówczas następuje losowanie poprzez system elektroniczny.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują umowę w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Podpisanie umowy następuje zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 • Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

W Jastrzębiu-Zdroju istnieje Przedszkole Specjalne, do którego nie przeprowadza się rekrutacji. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka prowadzi oddziały dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zatrudnia pedagogów specjalnych, psychologów, neurologopedów, tyflopedagoga, surdopedagoga. W placówce prowadzone jest również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Brak komentarzy.

Leave a comment