Zmieniaj miasto z nami. Złóż wniosek

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Trwają prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jest to obowiązkowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta, a jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Procedurę opracowania studium można podzielić na pięć etapów:

I etap

Przystąpienie do sporządzenia studium: Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w 2017 r. przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium. Na tym etapie wykonana zostanie inwentaryzacja urbanistyczna oraz opracowanie ekofizjograficzne miasta.

II etap

Składanie wniosków: przez ogłoszenie i obwieszenia zawiadamia się mieszkańców miasta oraz właściwe organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego i wyznacza termin od 8 listopada do 7 grudnia 2018 r. na składanie wniosków. Po tym terminie prezydent miasta rozpatruje wniesione wnioski zarówno te, które wpłynęły w tym terminie, jak i wszystkie pozostałe, które zostały złożone do urzędu po 2007 r. w sprawie zmiany przeznaczenia działki w planie miejscowym. Nie ma potrzeby ponownego składania wniosków, jeśli właściciel nieruchomości złożył już wniosek do studium lub planu po 2007 r. Następnie zostanie opracowany projekt studium zawierający część określającą uwarunkowania, kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań. Opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

III etap

Opiniowanie i uzgadnianie projektu studium: przygotowany projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną oraz wysłany do opiniowania i uzgodnień przez właściwe instytucje i organy.

IV etap

Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu: po wniesieniu zmian wynikających z opiniowania i uzgodnień projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium. Informacje o wyłożeniu oraz o dyskusji publicznej zostaną podane w obwieszczeniach i ogłoszeniach co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W trakcie całego okresu wyłożenia, który trwa 21 dni oraz 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium przyjmowane są uwagi do rozwiązań przyjętych w dokumencie planistycznym. Po tym terminie zostaną rozpatrzone wniesione uwagi do projektu studium i wprowadzone zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu studium. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowaniai uzgadniania.

V etap

Uchwalenie projektu studium: projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag zostanie przekazany do Biura Rady Miasta. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjmuje uchwałę o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić ponowienie etapu opiniowania i uzgadniania. Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana do Wojewody Śląskiego w celu oceny zgodności studium z przepisami prawa.

 

Zachęcamy mieszkańców miasta do czynnego uczestnictwa w procedurze planistycznej, o której będziemy informować na stronach internetowych urzędu miasta, lokalnej gazecie „Jastrząb” i tablicach informacyjnych w budynku urzędu oraz w poszczególnych sołectwach i osiedlach, a także poprzez ogłoszenia parafialne. Dodatkowych informacji udziela Wydział Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Komentarze są wyłączone.