Konkurs na stanowiska dyrektorów

Konkurs na stanowiska dyrektorów

Oferty należy składać do 8 marca 2021 r., do godz. 15:30, do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 • Publicznego Przedszkola Nr 5 – ul. Kaszubska 4 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Publicznego Przedszkola Nr 8 – ul. Wielkopolska 24 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 – ul. Pszczyńska 125 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoły Podstawowej Nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego – ul. Katowicka 35 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy – ul. Ks. E. Płonki 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 • Zespołu Szkół Zawodowych – ul. 11 Listopada 45 w Jastrzębiu-Zdroju

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o 

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm. ) lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i  3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły, urodzonego przed dniem 01.08.1972 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141);

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w  art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu, adresem zwrotnym i dopiskiem: “Konkurs na stanowisko dyrektora……..” w terminie do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15:30doWydziału Edukacji Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44 – 335 Jastrzębie-Zdrój (pok. 404A IV piętro, budynek A).

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do kancelarii Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta

Jastrzębie-Zdrój. O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Na żądanie Prezydenta Miasta kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
 • e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
 • telefonicznie: 32 47 85 100

Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
 • e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1148  ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.).

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane komisji konkursowej oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania mogą być podane do publicznej wiadomości na stronie www.bip.jastrzebie.pl i udostępnione, na podstawie umowy powierzenia, firmie DataQuest zapewniającej nam wsparcie serwisu internetowego.

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej przetwarzane (przechowywane) będą w trakcie trwania procedury konkursowej i przez 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna B5).

Przysługujące Pani/Panu uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

źródło treści oraz fotografii: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *