OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu – Zdroju:

Nieruchomość – Lokal niemieszkalny w obiekcie magazynowo – warsztatowym (Magazyn) o pow. 453,92 m2 Księga Wieczysta nr GL1J/00011050/5 wraz z ułamkową częścią działki gruntowej nr 1451/46, będącej we współużytkowaniu właścicieli lokali oraz ze współwłasnością części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali.

 

Dane charakteryzujące lokalu:
– Usytuowany jest na parterze w części jednokondygnacyjnej obiektu wielolokalowego,
z dostępem do lokalu bezpośrednio z terenu działki nr 1475/46.
– W lokalu znajdują się posadzki betonowe, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, stolarka otworowa stalowa. W lokalu wykonano obłożenie stropu blachą trapezową. Instalacje wewnętrzne- elektryczna.

Minimalna cena sprzedaży – 223.600,00 złotych.

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 15.000,00 złotych płatne w Kasie lub na konto Spółki –
w PKO Banku Polskim S.A. 93102025280000040203891090 do dnia 17.11.2017 roku do godz.12.00.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Podpisane oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Miejsce składania ofert – siedziba Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o., Jastrzębie – Zdrój, ul. Przemysłowa 1- Sekretariat do dnia 17.11.2017 roku do godz. 12.00.
Otwarcie ofert w dniu 17.11.2017 roku o godz. 12.40 w biurze nr 16.

Oferta powinna zawierać:
– Imię, nazwisko lub nazwę, siedzibę i adres oferenta.
– Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży.
– Potwierdzenie wpłaty wadium.
– Oferowaną cenę nabycia.

Zainteresowanych nabyciem wymienionej nieruchomości prosimy o kontakt z PKM Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Przemysłowa 1 lub pod nr tel. +48 660 421 993.

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza
przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębiu-Zdroju:
Działka nr 1468/46, Księga Wieczysta nr GL1J/00011050/5 w obrębie ulic Chlebowej
i Jagiełły o powierzchni 0,3290 ha.

Przeznaczenie – teren zabudowy produkcyjno – usługowej P14PU.
Dane charakteryzujące działki:

  • teren o kształcie nieregularnym, uzbrojony siecią infrastruktury technicznej w pełnym zakresie,
  • place utwardzone o nawierzchni asfaltowej, położonej w strefie podmiejskiej
    z dojazdem pośrednim (poprzez działkę nr 1469/46 oraz 1475/46),
  • w środkowej części przez działkę przebiegają nieczynne podziemne sieci
    ciepłownicze o dł. 113,00 mb, ograniczające zabudowę na części terenu działki,
  • część terenu położona jest w pasie przyszłego przebiegu linii energetycznej wysokiego napięcia.

Minimalna cena sprzedaży – 244.800,00 złotych brutto.

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w wysokości 15.000,00 złotych płatne w Kasie lub na konto Spółki –
w PKO Banku Polskim S.A. 93102025280000040203891090 do dnia 08.11.2017 roku
do godz.12.00.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od
zawarcia umowy notarialnej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie
zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Podpisane oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Miejsce składania ofert – siedziba Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1- Sekretariat do dnia 08.11.2017
roku do godz. 12.00.

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2017 roku o godz. 12.30 w biurze nr 16.
Oferta powinna zawierać:
– Imię, nazwisko lub nazwę, siedzibę i adres oferenta.
– Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem sprzedaży.
– Potwierdzenie wpłaty wadium.
– Oferowaną cenę nabycia.
Zainteresowanych nabyciem wymienionej nieruchomości prosimy o kontakt z PKM Sp.
z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Przemysłowa 1 lub pod nr tel. +48 660 421 997.

 

 

 

 

Brak komentarzy.

Leave a comment