Zabierz głos!

Zabierz głos!

Do 23 listopada potrwają konsultacje projektu uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Najważniejsze zmiany, które zakłada dokument, to wprowadzenie zadania ogólnomiejskiego oraz zniesienie ograniczenia wiekowego.

Do tej pory pula środków dzielona była na 21 jednostek pomocniczych miasta (osiedla i sołectwa), a projekt zadania mógł zgłosić każdy mieszkaniec, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 16 lat. Teraz proponuje się by kwota przeznaczona na budżet obywatelski podzielona była w następujący sposób: 50 % na zadania ogólnomiejskie, 50 % na zadania osiedlowe/sołeckie. Przez ogólnomiejski projekt zadania należy rozumieć taki, który będzie realizowany na obszarze większym niż jedna jednostka pomocnicza miasta lub kierowany do ogółu mieszkańców miasta. Ogólnomiejski projekt zadania to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej oraz zakłada realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta. Natomiast osiedlowy/sołecki projekt dotyczy zaspokajania potrzeb mieszkańców jednej jednostki pomocniczej oraz co do zasady ma zasięg lokalny (terytorialnie lub społecznie).

Istotną zmianą w proponowanym brzmieniu uchwały jest zniesienie ograniczenia wiekowego pomysłodawców i osób biorących udział w głosowaniu.

Nad nowym projektem uchwały pracował zespół powołany przez Prezydenta Miasta, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Miasta (w tym osoby pełniące funkcje przewodniczącego zarządu osiedla i sołtysa w jednostkach pomocniczych) oraz pracownicy Urzędu Miasta na co dzień wykonujący zadania związane z realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

Przypomnijmy – budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, w ramach której mieszkańcy corocznie decydują o części wydatków wydzielonej z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącą co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Budżet obywatelski służy z jednej strony większej otwartości i użyteczności działania, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Przyczynia się do większej efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych i budowania wśród mieszkańców poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną oraz podniesienia poziomu zaufania mieszkańców do samorządu.

Z pełna treścią projektu uchwały w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce „konsultacje”.

Opinie należy składać pisemnie w skrzynce podawczej umieszczonej w przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

1 Comment

  1. Najważniejszą zmianą to jest zmniejszenie Budżetu Obywatelskiego o 50 % osiedlom i sołectwom. Np. w 2021 roku osiedla i sołectwa otrzymają ponad 2 300 000 złotych na swoje projekty. W 2022 otrzymają według projektu pani Prezydent połowę mniej to jest 1 150 000 złotych.

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *