Nieprawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W związku z podejmowanymi w ostatnim czasie interwencjami dotyczącymi nieprawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi Straż Miejska przypomina, iż odpady komunalne ulegające biodegradacji (np. świąteczne choinki) oraz odpady budowlane i remontowe (ceramika sanitarna, glazura, gruz ceglany, betonowy) właściciel nieruchomości lub lokalu mieszkalnego (w budynkach wielorodzinnych) jest zobowiązany przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszczącego się w Jastrzębiu –Zdroju przy ul. Norwida 34 (w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego).

Limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny wynosi:
500 kg / nieruchomość / rok w przypadku zabudowy jednorodzinnej
500 kg / nieruchomość / rok i 500 kg / każdy lokal mieszkalny / rok w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu oraz sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

źródło: Aleksander Kaszak, Straż Miejska

Foto.2.

Brak komentarzy.

Leave a comment